Roser is now part of Prometheus Group read more

Roser E-Learning®

Algemene voorwaarden E-Learning

vraag een demo aan
Vacatures
vraag een demo aan
vraag een demo aan
Vacatures
1. Inschrijving en bevestiging
 • Inschrijving voor de door Roser ConSys B.V. te verzorgen trainingen kan door opdrachtgever plaatsvinden door het volledig ingevulde online aanmeldformulier in te zenden via de website www.roserconsys.com.
 • Minimale vereiste voor de aanmelding van een student voor Roser E-Learning®, is kennis van werkvoorbereiding, bekendheid met het vakjargon en goede computervaardigheden.
 • Een volledig ingevuld inschrijfformulier (incl. PO nr.) dient minimaal 2 weken voorafgaand aan de startdatum van de cursus (die in overleg wordt bepaald) ontvangen te zijn door Roser ConSys B.V.
 • Uw inschrijving is pas geldig wanneer Roser ConSys B.V. dit schriftelijk heeft bevestigd. Genoemde bevestiging geldt als bewijs van inschrijving.
 • Roser ConSys B.V. hanteert het vol=vol principe. Cursisten die zich inschrijven voor een cursus die reeds is volgeboekt, bijvoorbeeld door een te laat ingezonden inschrijfformulier, worden ingedeeld in de eerstvolgende beschikbare cursus. Hiervan wordt de cursist tijdig op de hoogte gesteld.
 • Roser ConSys B.V. behoudt zich het recht voor om een cursus te annuleren en/of door te schuiven naar een andere datum. Indien de gewijzigde datum de deelnemer niet convenieert, heeft hij/zij het recht om binnen 5 werkdagen schriftelijk kosteloos te annuleren.
 • Substitutie
  • Indien een cursist verhinderd is deel te nemen voordat toegang tot de cursus is verstrekt, is vervanging door een andere cursist mogelijk, mits de vervanger uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang van de eerste cursusdag wordt aangemeld bij Roser ConSys B.V. en indien aan alle voorwaarden is voldaan. Voor deze vervanging is de opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd.
  • Indien een cursist al toegang tot de cursus heeft en nadien verhinderd is om de cursus te voltooien, is het mogelijk om de cursus eenmalig op naam van een andere cursist te zetten. Voorwaarde hiervoor is dat de initiële cursist nog niet excessief geparticipeerd heeft in de cursus; dit is te allen tijde aan de Roser docent om te bepalen. Voor een dergelijke substitutie na toegang worden € 95,00 administratiekosten in rekening gebracht.
 • Annulering
  • Vanaf de datum van inschrijving heeft de cursist 5 werkdagen (incluis de datum van inschrijving) bedenktijd om de cursus kosteloos te annuleren. Nadat de ontbindingsperiode is verlopen kan de cursist de overeenkomst uitsluitend voortijdig beëindigen als voldaan is aan de onderstaande voorwaarden.
  • Bij annulering binnen 5 werkdagen voor aanvang van de cursus is 35% van de cursusprijs verschuldigd, met een minimum van € 100,-.
  • Bij annulering op of na de geplande startdatum van de cursus is de volledige cursusprijs verschuldigd.
  • Bij beoordeling van de annuleringstermijn zal worden uitgegaan van de datum binnenkomst e-mail of de datum poststempel.
  • Ontvangst inloggegevens
   • Wanneer de op het aanmeldformulier aangegeven startdatum voor de cursus beschikbaar is, ontvangt de opgegeven cursist zijn/haar instructiedocument bij de cursus die dag via e-mail. Anders zal er een alternatieve startdatum met u worden besproken.

   

  2. Cursusvorm
  • De cursus Systems-IT WVB duurt standaard 8 weken, met in de 7de week een examen.
  • De cursus Systems-IT WP Code User duurt standaard 2 weken met in de 3de week een examen.
  • De cursus Systems-IT QAQC / Handover duurt standaard 2 weken met in de 3de week een examen.
  • De cursussen Scope-IT, Schedule-IT, Weld-IT en Blind-IT Operations duren standaard 3 weken met in de 4de week een examen.
  • De cursussen Blind-IT Maintenance en Bid-IT duren standaard 2 weken met in de 3de week een examen.
  • Let op: zorg ervoor dat voor de cursist duidelijk is wat de standaard cursusduur is. Wij hanteren een maximale cursustoegang van 8 weken. Indien de cursist de cursus 8 weken na het verstrekken van de toegang niet heeft voltooid is Roser ConSys B.V. genoodzaakt de cursus toegang te blokkeren. De cursist dient in dit geval alsnog te worden aangemeld, de cursuskosten zullen opnieuw in rekening worden gebracht.
  • De maximale responstijd op een forum bericht of e-mail is 2 tot 3 werkdagen.
  • Een Roser docent behoudt zich het recht voor in overleg met de opdrachtgever de cursist voortijdig uit de cursus uit te schrijven als het sterke vermoeden bestaat dat de cursist niet capabel genoeg geacht wordt het examen te behalen. Restitutie wordt in dit geval niet verleend.
  • De trainingen zijn opgezet vanuit algemene kennisdeling, dat betekent dat de Roser docenten niet op details van de werkprocessen van de klant ingaan (tenzij dit vooraf wordt besproken).
  • Roser ConSys B.V. is niet verantwoordelijk voor het (niet) naleven van het voorgestelde studieplan van de (E-learning) studenten. E-Learning is een systeem dat uitgaat van zelfstandig leren, cursisten zijn zelf verantwoordelijk voor het volgen van de online modules en het volgen van de trainingen. Voor een optimaal resultaat adviseert Roser ConSys B.V een E-Learning coördinator binnen uw organisatie aan te stellen.
  • Groepstraining op locatie is mogelijk in overleg, doch altijd in combinatie met Roser E-Learning®. Hiervoor geldt een meerprijs. Er zijn twee verschillende opties voor een on-site training: één van twee dagen, verspreid over de duur van twee weken, en een instructie gegeven op één dag. De minimale groepsgrootte voor een on-site training is 3 en er kunnen maximaal 12 personen deelnemen. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden, onze voorwaarden en de kosten voor een groepstraining contact op.

   

  3. Intellectueel eigendom
  • Het intellectueel eigendomsrecht op al het cursusmateriaal, oefenmateriaal en hand-outs rust te allen tijde bij Roser ConSys B.V.
  • Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Roser ConSys B.V. is de opdrachtgever / cursist niet gerechtigd gegevens en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen en te verspreiden aan derden.

   

  4. Examen
  • In tegenstelling tot het doorlopen van het cursusmateriaal van Roser E-Learning, waarbij de student met de werkgever zelf de studietijden (thuis of op kantoor) overlegt, vindt een examen altijd tijdens kantooruren plaats. De cursist neemt online deel aan het examen.
  • Toegang wordt verleend middels een wachtwoord.
  • De volgende examenduur per cursus is van toepassing:
   • Studenten Systems-IT WVB krijgen maximaal 2 uur en 30 minuten toegang tot het examen en dienen het examen in 2 uur te voltooien.
   • Studenten Blind-IT - Operations krijgen 1 uur en 45 minuten toegang, maar dienen het examen in 75 minuten te voltooien.
   • Studenten Blind-IT - Maintenance krijgen 1 uur en 30 minuten toegang, maar dienen het examen in 60 minuten te voltooien.
   • Studenten Scope-IT, Schedule-IT, Bid-IT en Weld-IT krijgen maximaal 90 minuten toegang tot het examen, maar dienen het examen in 60 minuten te voltooien.
   • Studenten Systems-IT QAQC/Handover krijgen 1 uur en 15 minuten toegang, maar dienen het examen in 55 minuten te voltooien.
   • Studenten Systems-IT WP Code User krijgen 1 uur en 15 minuten toegang, maar dienen het examen in 45 minuten te voltooien.
  • Examendagen en -tijden:
   • Systems-IT WVB in de 7de cursusweek op dinsdag van 10:00-12:30 uur.
   • Blind-IT - Operations in de 4de cursusweek op dinsdag van 10:00-11:45 uur.
   • Blind-IT - Maintenance in de 3de cursusweek op dinsdag van 10:00-11:30 uur.
   • Bid-IT in de 3de cursusweek op dinsdag van 10:00-11:30 uur.
   • Scope-IT, Schedule-IT en Weld-IT in de 4de cursusweek op dinsdag van 10:00-11:30 uur.
   • Systems-IT QAQC/Handover in de 3de cursusweek op dinsdag van 10:00-11:15 uur.
   • Systems-IT WP Code User in de 3de cursusweek op dinsdag van 10:00-11:15 uur.
  • De cursist wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de examendatum. Deze dient te allen tijde bevestigd te worden.
  • Als het examen (of de cursus) door ziekte of andere onvoorziene omstandigheden niet kan worden doorlopen dient de opdrachtgever of student dit telefonisch of per e-mail te annuleren, indien mogelijk gelieve dit 4 werkdagen voorafgaand doorgeven. In overeenstemming met opdrachtgever en student wordt éénmaal opnieuw toegang verstrekt tot het examen. Het examen dient met de volgende groep cursisten te worden gemaakt. Let op: de maximale cursusduur van 8 weken zal van kracht blijven (zie ook punt 2).
  • Tijdens het examen zijn de docenten via e-mail of telefonisch bereikbaar voor technische en inhoudelijke vragen. Echter, afhankelijk van de inhoud van de vraag is de docent genoodzaakt aftrek van punten te geven indien er sprake is van een hint. De docent zal dit de student kenbaar maken.
  • De examenuitslag wordt uiterlijk 2 weken na deelname bekend gemaakt. Bij een voldoende resultaat (6 of hoger) ontvangt de cursist een “Certificate of Knowledge” per post. Bij een 6 tot 6,9 is het resultaat voldoende, bij een 7 tot 7,9 ruim voldoende, bij een 8 tot 8,9 goed, bij een 9 tot 9,9 zeer goed en 10 is uitmuntend.

   

  5. Herexamen
  • Indien het examen niet voldoende wordt afgesloten heeft de cursist recht op 1 herexamen binnen 2 weken na voltooiing van het eerste examen.
  • Indien het herexamen niet voldoende wordt afgesloten zal het account voor E-Learning worden geblokkeerd.
  • Het is mogelijk om additionele toegang te krijgen tegen een meerprijs van € 195,00 (exclusief BTW). De toegang wordt dan verlengd met 2 weken, de cursist dient binnen deze 2 weken alsnog een examen te doen.

   

  6. Certificaat en verlenging certificaat
  • Deelnemers die gecertificeerd zijn voor Roser applicaties worden bij Roser ConSys B.V. geregistreerd.
  • Het certificaat is tot 2 jaar geldig na datum van uitgifte. Het certificaat kan worden verlengd. De student is zelf verantwoordelijk voor het vernieuwen van de “Certificate of Knowledge”. Na het succesvol behalen van de herhalingstoets is het certificaat opnieuw 2 jaar geldig. Indien verlenging plaats dient te vinden bieden wij de volgende opties aan:
   1. De cursist legt nogmaals online examen af, op dinsdagochtend. Indien de student in de werkpraktijk veel gebruik maakt van Roser applicaties en zich zeker voelt over het afleggen van een examen, zonder verdere voorbereiding of documentatie, dan is dit een snelle optie. De kosten die hiermee gepaard gaan zijn € 95,00 (exclusief herexamen; indien het examen niet met succes wordt afgelegd, dient men zich nogmaals aan te melden).
   2. Indien de student behoefte heeft vooraf aan het examen te oefenen in een demoproject en documentatie en oefenvragen wil doornemen, kan dit gedurende maximaal 1 week voor € 175,00 (exclusief herexamen).
   3. In het onverhoopte geval dat cursist het examen van de herhalingstoets niet behaald kan de cursist opnieuw kiezen uit de opties als beschreven in punt 1 en 2 of ervoor kiezen de cursus in zijn geheel opnieuw te doorlopen.

   

  7. Prijzen en betaling
  • In de cursusprijzen zijn de kosten voor het online cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders vermeld.
  • Bij de prijs inbegrepen:
   • Toegang tot de Roser E-Learning;
   • Toegang tot een demo-omgeving van de software gedurende de cursusperiode;
   • Online en telefonische assistentie. De docenten staan stand-by om vragen te beantwoorden en voortgang te monitoren;
   • Examenkosten en certificaat uitgifte.
  • Niet bij de prijs inbegrepen:
   • Benodigde hardware: een Windows PC, internet.
   • Installatie van software: Citrix en PDF viewer.
  • Facturatie van deelname aan de cursus vindt doorgaans voorafgaand aan de start van de cursus plaats.
  • Prijzen zijn excl. BTW.
  • Voorafgaand aan deelname aan Roser E-Learning dient de klant, indien noodzakelijk een purchase order te verstrekken. Roser ConSys B.V. behoudt zich het recht voor studenten vertraagd toegang te geven tot de cursus of inloopdagen indien PO nog niet verstrekt is.
  • Betaling door de opdrachtgever dient integraal te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk 1 week voor aanvang van de eerste cursusdag. Roser ConSys B.V. behoudt zich het recht voor studenten vertraagd toegang te geven tot de cursus of inloopdagen indien betaling onvoltooid is.

   

  8. Aansprakelijkheid
  • Roser ConSys B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend of verband houdend met deelname aan een cursus van Roser ConSys B.V. of annulering van de cursusovereenkomst door Roser ConSys B.V, tenzij aan Roser ConSys B.V. opzet of grove schuld kan worden verweten.

   

  DISCLAIMER:
  Onze software wordt voortdurend verbeterd en bijgewerkt. De praktijkomgeving van de cursus (Roser Cloud) wordt bijgewerkt en verbeterd naast al onze andere applicaties en omgevingen.
  Houd er rekening mee dat het dus mogelijk is dat de omgeving een aantal van deze wijzigingen tijdens uw cursus kan weerspiegelen. Deze wijzigingen hebben geen invloed op uw cursus of het examen dat volgt.

  © 2020 Roser ConSys B.V.
  Design & Development by 7U